Vai situācija, kad par vienāda noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu personām ar atšķirīgu finansiālo stāvokli piemēroti dažādi soda veidi, uzskatāma par pieļaujamu? Vai ar šādu atšķirību var pamatot smagāka soda piemērošanu? Šādus jautājumus Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departaments vērtējis 31.05.2017. lēmumā lietā Nr.SKK-357/2017.

Lietas būtība

Lietā Nr.SKK-357/2017 kasācijas sūdzības iesniedzējs bija atzīts par vainīgu Krimināllikuma (KL) 221.1panta 1.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – nelegāli izgatavotu (ražotu) alkoholisko dzērienu realizācijas – izdarīšanā. Gan 1.instances, gan apelācijas instances tiesa kā sodu piemēroja brīvības atņemšanu. Persona iesniedza kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas lēmumu, norādot uz tā nepamatotību.