Kapitālsabiedrību valdes locekļu statusa un atbildības aspekti kļūst arvien aktuālāki. Kā uzticamības personai valdes loceklim, no vienas puses, piešķirts īpašs pilnvarojums rīkoties ar kapitālsabiedrības mantu un maksimizēt kapitālsabiedrības peļņu, bet, no otras puses, uzlikts pienākums rūpēties par šīs mantas saglabāšanu. Līdz ar to ir būtiski zināt, kādas sekas draud par šāda pilnvarojuma un uzticības neievērošanu.

Valdes loma, pienākumi un atbildība

Atbilstoši Komerclikumā (KL) noteiktajam valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Tas nozīmē, ka valdes loceklis atbild par katru, tostarp arī vieglu, neuzmanību.

Saskaņā ar KL noteikumiem valdes locekļi atbild solidāri par zaudējumiem, ko nodarījuši sabiedrībai. Valdes loceklis neatbild par zaudējumiem, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

"Krietns un rūpīgs saimnieks" ir atklāts (nenoteikts) juridisks jēdziens jeb ģenerālklauzula, kuras satura konkretizācija ir tiesību piemērotāja ziņā (Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 27.05.2014. spriedums lietā Nr.SKC-102/2014). Latvijas Republikas Satversmes tiesa (ST) ir secinājusi, ka no minētās ģenerālklauzulas atbilstoši, piemēram, komercsabiedrības lielumam, komercdarbības veidam vai situācijai tirgū, ir atvasināmi konkrēti valdes locekļa amata pienākumi.