Akorda algas gadījumā ir jāveic darba laika uzskaite, jo nakts darbā akorda algas piemaksa ir 50%, virsstundu darbā – piemaksa 100%, kā arī, ja nostrādā visas stundas mēnesī un no paveiktā gabaldarba nesanāk minimālā alga, darba devējam ir pienākums piemaksāt starpību līdz minimālajai algai. Kā šīs prasības tiek izpildītas praksē?

Piemēram, kā tiek aprēķināts nakts laikā vai virsstundās paveiktais gabaldarbs? Vai ir jāuzskaita katrā stundā saražotais un attiecīgi piemaksa jāveic par nakts stundās un svētku dienas stundās paveikto? Vai arī jāņem vidējais stundas rādītājs periodā (piemēram, dienā, maiņā, mēnesī, kvartālā) un attiecīgi piemaksa jāaprēķina par paveikto – vidēji stundā saražotais x nakts stundas x 50% piemaksa, vidēji stundā saražotais x svētku dienu stundas x 100%vai vidēji stundā saražotais x virsstundas x 100%?

Noteiktās stundās saražotā apjoma uzskaite varētu derēt nakts stundām un svētku dienām, bet ar virsstundām ir sarežģītāk – kā lai nosaka, tieši kuras ir virsstundas, īpaši gadījumos, kad virsstundu uzskaites periods ir garāks par mēnesi?

Cik likumīgi ir ņemt vidējo saražoto apjomu stundā noteiktā periodā un attiecīgi no iegūtā rezultāta rēķināt visas piemaksas?