Uzņēmumā 2019. gada 1. septembrī sāka strādāt divi studenti - Māris un Pēteris. Abiem ir stundas tarifa likme 5 EUR/stundā.

Mārim noteica nepilnu darba laiku, 4 stundas dienā no pirmdienas līdz piektdienai, bet no 1. jūnija līdz 31. augustam, kad mācību iestādē ir brīvlaiks, darba devējs ar darbinieku vienojās par normālu darba laiku - 8 stundas dienā.

Pēterim ir otrādi. Noslēdzot darba līgumu ar Pēteri, vienojās par normālu darba laiku 8 stundas dienā, bet no 1. jūnija līdz 31. augustam darba devējs ar darbinieku vienojās par nepilnu darba laiku - 4 stundas dienā.

Abi darbinieki no 2020. gada 3. augusta vēlas saņemt četras nedēļas ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par pirmo darba gadu. Uzņēmumā ir pieņemts, ka atvaļinājuma naudu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar darba stundu skaitu atvaļinājuma laikā (saskaņā ar Darba likuma (DL) 75. panta 8. daļu). Tā kā darbiniekiem nav bijušas piemaksa un nav izmaksātas prēmijas, tad stundas vidējā izpeļņa ir 5 EUR.

Tā kā Mārim līdz 31. augustam noteikts normāls darba laiks, tad grāmatvede aprēķināja atvaļinājuma naudu 800 EUR (5 EUR x 160 stundas), bet Pēterim, kurš vasaras mēnešos strādā nepilnu darba laiku – 400 EUR (5 EUR x 80 stundas). Manuprāt, nav godīgi Mārim, kurš 9 mēnešus strādājis nepilnu darba laiku, aprēķināt 2 reizes lielāku atvaļinājuma naudu nekā Pēterim, kurš 9 mēnešus strādājis normālu darba laiku.

Jautājumi:

  1. Vai atvaļinājuma nauda abiem darbiniekiem aprēķināta pareizi? Vai darba devējs drīkst noteikt apmaksājamo darba stundu skaitu atvaļinājuma laikā, ņemot vērā vidējo noslogotību attiecībā pret normālo darba laiku? Piemēram, Māris periodā no 2019. gada 1. septembrim līdz 2020. gada 31. jūlijam kopā nostrādāja 1083 stundas no 1819 normālajām darba stundām (vidējā noslogotība 0,595), bet Pēteris – 1648 stundas (vidējā noslogotība 0,906). Attiecīgi Mārim atvaļinājuma nauda būtu 476 EUR (5 EUR x 160 stundas x 0,595), bet Pēterim – 724,80 EUR (5 EUR x 160 stundas x 0,906). Vai šāds aprēķins atbilst DL?
  2. Ja abi darbinieki ar 2020. gada 3. augustu pārtrauktu darba attiecības, par cik stundām Mārim un Pēterim vajadzēs kompensēt neizmantoto atvaļinājumu? Vai darba devējam ir tiesības noteikt algoritmu, pēc kura aprēķina kompensējamo darba stundu skaitu?