Darbinieks avansa norēķinā par komandējumu norāda čekus valūtā. Čekiem valūtā tiek piemērots atbilstošs Latvijas Bankas (LB) noteiktais kurss dienā, kad darbinieks veic norēķinus ar institūciju par komandējuma izdevumiem, jo nav iesniegta valūtas maiņas kvīts. Čeka datums nesakrīt ar darbinieka avansa norēķina datumu, LB noteiktie kursi ir atšķirīgi. Ja attaisnojuma dokumentā vērtības mērs ir ārvalsts valūta, tajā norādītās summas iegrāmatošanai pārrēķina latos pēc LB noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienā? Vai ir jāveic valūtas kursu svārstību dēļ radušos ieņēmumu vai izdevumu aprēķins un uzskaite?