Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) ir iekļautas normas, kuru mērķis ir novērst situācijas, kad samaksa par algotu darbu vai pakalpojumu tiek aizstāta ar aizdevumu fiziskajai personai, tādējādi izvairoties no algas nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) samaksas.

Aizdevumu fiziskām personām klasificēšana

No 01.01.2014. likums par IIN papildināts ar 8.1pantu "Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi", kura 1., 3. un 4.daļā paredzēti nosacījumi, kad aizdevums tiek pārkvalificēts par fiziskās personas ienākumu, savukārt 8., 11., 12., 13. un 15.daļā noteikts, kurā brīdī tiek uzskatīts, ka fiziskā persona gūst ienākumu neatmaksātās aizdevuma summas apmērā, tādējādi radot pienākumu ieturēt nodokli vai aprēķināt nodokli rezumējošā kārtībā.

Šīs likuma normas ir saistošas arī pašnodarbinātajām fiziskajām personām - gan viņu kā darba devēju izsniegtajiem aizdevumiem darbiniekiem, gan izsniegtajiem aizdevumiem citām fiziskajām personām, ar kurām aizdevēju nesaista laulība vai radniecība līdz 3.pakāpei Civillikuma (CL) izpratnē. Minētās likuma par IIN normas attiecināmas uz visām pašnodarbinātajām personām neatkarīgi no tā, kādu nodokli – iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), mikrouzņēmumu nodokli vai patentmaksu – tie maksā.