Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi jeb katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas tā mantas stāvoklī. Šī uzskaite jāveic attiecīgajos grāmatvedības reģistros. Pašnodarbinātā persona saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus reģistrē saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā (papīra reģistra veidā vai elektroniski).

Ar 17.07.2013. ir spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā", kas nosaka mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem ieviest jaunu saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla formu.

Jaunajā žurnālā ieņēmumi un izdevumi nav sadalīti tik detalizēti, kā tas ir nepieciešams iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāju nodokļu aprēķināšanai. Izdevumu daļā ir ieviestas papildu ailes darba samaksas un tai pielīdzināto izdevumu, kā arī samaksātā MUN uzskaitei.