Fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicēja, kas maksā nodokļus vispārējā režīmā, 20.09.2017. saņem pašvaldības finansējumu projekta realizācijai 2000 EUR apmērā. 28.09.2017. tā iegādājās pamatlīdzekli (PL) par 3000 EUR.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.537 "Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā" (MK noteikumi Nr.537) saņemtais finansējums jāiegrāmato vai saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā jāreģistrē proporcionāli derīgās lietošanas laikam. Tomēr saimnieciskās darbības veicējam vēl 2017.gadā PL nolietojums, aprēķinot apliekamo ienākumu, jānosaka saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 11.5pantu un likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 13.pantu (divkāršā apmērā). Tātad saimnieciskās darbības veicējs nerēķina parasto nolietojumu pēc lineārās metodes.

Kā šajā gadījumā atzīstami ieņēmumi un izdevumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinam? Kā pa mēnešiem atzīstami ieņēmumi un izdevumi pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) aprēķinam? Kā noteikt nolietojumu no 2018.gada, kad likuma par UIN 13.pants vairs nebūs spēkā? Vai tas jāturpina rēķināt lineāri no atlikušās vērtības?