Arī vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotāji ir tikuši pie jauniem noteikumiem. Tajos nav būtisku atšķirību salīdzinājumā ar iepriekšējiem, bet dažām niansēm ir vērts pievērst uzmanību.

2022.gada 3.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā". Līdz ar to spēku zaudē vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem jau labi zināmie MK noteikumi Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā".

Ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls

Vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem joprojām galvenais grāmatvedības reģistrs ir ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls. To aizpilda pēc tā sauktā kases jeb naudas plūsmas principa. Žurnālu ir atļauts kārtot elektroniski vai papīra veidā.

Jaunajos MK noteikumos ir saglabāts atbrīvojums no žurnāla aizpildīšanas tajos gadījumos, kad persona veic tikai bezskaidras naudas norēķinus. Tādā gadījumā visus nepieciešamos ieņēmumu un izdevumu summu aprēķinus var veikt uz bankas konta izraksta pamata.

Ja žurnālu kārto elektroniski, atbilstoši nepieciešamībai nodrošina tā izdruku. Papīra veidā sagatavotam žurnālam vairs nav noteikta prasība to caurauklot.