Šajā publikācijā turpināsim aplūkot pastāvošos autotransporta veidus un to izmantošanas iespējas, pievēršoties konkrētāk jau pašnodarbinātā nomāto, patapināto un uz darba attiecību pamata lietoto automobiļu izdevumu analīzei.

Automobiļa noma

Ja automobili pašnodarbinātā persona saimnieciskās darbības vajadzībām lieto, pamatojoties uz operatīvās nomas līgumu, autostāvvietas, degvielas, remonta u.c. izdevumus apliecinošie dokumenti jānoformē uz nomnieka - pašnodarbinātā - vārda. Izdevumi, par kuriem attaisnojuma dokumenti nevar tikt noformēti uz nomnieka vārda, iznomātājam kompensējami saskaņā ar noslēgto nomas līgumu.

Ja automobilis tiek nomāts no fiziskās personas, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja vai individuālais komersants (IK), veicot nomas maksājumus, t. sk. izdevumu kompensācijas, no izmaksājamās summas jāietur 23% nodoklis. Ekspluatācijas (tostarp degvielas) izmaksu attiecināšanai uz saimnieciskās darbības izdevumiem jāsagatavo maršruta lapas vai ceļazīmes, izmaksas attiecinot pilnībā vai aprēķinot proporciju, ja automobilis tiek izmantots arī privātām vajadzībām.