Kas ir pamatlīdzeklis? Par pamatlīdzekļiem uzskata nekustamas mantas uzskaites vienības (piemēram, zemesgabals, ēka, būve) un kustamas mantas uzskaites vienības (piemēram, iekārta vai tās aprīkojums, tehnika, mašīna vai inventārs, transportlīdzeklis, dators, kopētājs), kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu un sākotnējā vērtība lielāka par 430 EUR. Lietderīgās lietošanas laiks ir aplēstais prognozētais (jeb aplēstais) laika periods, kurā ir paredzēts pamatlīdzekļu objektu izmantot saimnieciskajā darbībā.

Par ilgtermiņa nemateriālajiem ieguldījumiem uzskata par samaksu iegūtas bezķermeniskas lietas (piemēram, patents, licence, tajā skaitā datorprogrammu licences), kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu neatkarīgi no to iegādes vērtības. Ja datorprogramma ir iegādātā kopā ar datoru, un tā ir lietojama tikai ar šo datoru, tad šādu programmu iekļauj datora iegādes vērtībā pamatlīdzekļu sastāvā. Tikai tās datorprogrammas, kuras var tikt lietotas uz jebkura datora, piemēram, grāmatvedības programmas, uzskaita kā licences.