Publisko iepirkumu likuma (Likums) 39.panta 1.daļas 6.punkts nosaka, ka kandidātu vai pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja "Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi [...] ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē [...]" 03.11.2011. Satversmes tiesa pieņēma spriedumu (Spriedums), kurā noteica, ka Likuma 39.panta 1.daļas 6.punkts (Apstrīdētā norma) neatbilst Satversmes 91.pantam. Šajā publikācijā autors koncentrēti atspoguļos sprieduma galvenās atziņas no to potenciālās ietekmes uz nepieciešamo nodarbinātības tiesiskā regulējuma modernizāciju Latvijā.