Darba likumā ir noteikts par darba gadu piešķiramais atvaļinājuma ilgums, un tas ir četras kalendārās nedēļas. Ja atvaļinājums tiek piešķirts pa nedēļām, ir ērti aprēķināt periodu, par kuru piešķirams šis atvaļinājums. Bet ko darīt, ja darbinieks izvēlas atvaļinājumu izmantot pa dienām? Kā aprēķināt periodu, par kuru atvaļinājums tiek izmantots? Analizējam lasītāja jautājumu!