Pavisam drīz noslēgsies kārtējais gads, un darba devējiem būs jāizvērtē darbinieku paveiktais. Šis ir arī laiks, kad domāt par nepieciešamajiem uzlabojumiem darba vietās, lai nākamgad strādātu produktīvāk un ar lielāku pievienoto vērtību. Piedāvājam vienu no instrumentiem, kas palīdzēs.

Lai iespējami racionālāk izmantotu visus pieejamos resursus (gan finanšu, gan arī cilvēku), darba devējiem jābūt atbildīgākiem pret darba organizācijas, t.sk. darba laika organizācijas, jautājumiem, un, lai atvieglotu darba devēju darbu, piedāvājam jauno Darba laika kalendāru 2017.gadam, kuru var uzskatīt par metodisko materiālu. Darba laika kalendārs ir izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem – pamatā Darba likumam (DL).

Kalendārs palīdzēs veikt šādus procesus:

  • darbinieku darba un atpūtas laika plānošanu;
  • maiņu un summētā darba laika grafiku izstrādāšanu;
  • darbinieku darba laika (t.sk. nostrādāto virsstundu) uzskaiti;
  • iekšējo kontroli par darba laika racionālu izmantošanu.

Kalendārs noderēs dažādu profesiju pārstāvjiem: struktūrvienību vadītājiem, meistariem, brigadieriem, iekšējiem auditoriem, personāla vadības speciālistiem, t.i., visiem vadītājiem un speciālistiem, kas plāno, uzskaita un kontrolē darbinieku darba laika izmantošanu. Kalendāru varēs izmantot visi darba devēji neatkarīgi no pārvaldāmā īpašuma formas, darbības jomas un tiesiskā statusa. Turklāt tas būs noderīgs grāmatvežiem tarifa likmju, darba samaksas un vidējās izpeļņas aprēķināšanai.