Inventarizācija ir saimnieciskajā darbībā lietojamās mantas, debitoru parādu un kreditoru saistību salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, tās saskaitot un novērtējot. Kā jāveic inventarizācija pašnodarbinātajām personām?

Inventarizāciju veikšanas vispārējā kārtība

Fiziskai personai, uzsākot saimniecisko darbību, jāveic inventarizācija, kurā nosaka mantu, kas paredzēta vai ko izmanto saimnieciskās darbības veikšanai. Turpmāk šādu inventarizāciju veic katra pārskata gada beigās (likuma "Par grāmatvedību" 11.pants).

Pārskata gada slēguma inventarizācija nav obligāti jāveic pārskata gada pēdējā dienā, ja grāmatvedības dati nodrošina iespēju noteikt patiesos materiālo vērtību veidus, daudzumus un to novērtējumu naudas vienībās arī bez dabā veiktas inventarizācijas (likuma "Par grāmatvedību" 12.pants).