Krājumi ir gan preces, kas iegādātas pārdošanai, gan arī gatavie ražojumi vai nepabeigtie ražojumi, kā arī izejvielas un materiāli, kurus paredzēts izmantot ražošanā. Tā kā tie ietver daudzas dažādas vienības, saimnieciskās darbības veicējiem ir svarīgi organizēt krājumu uzskaiti.

Krājumu uzskaite jāveic atbilstoši likuma par IIN 11.pantam, Ministru kabineta noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 4.daļai, kā arī krājumu uzskaites un novērtēšanas principiem, kas tiek lietoti finanšu grāmatvedībā.

Izdevumos, ja tie saistīti ar taksācijas gada ienākuma gūšanu no saimnieciskās darbības, tiek ieskaitīti izdevumi par precēm, iegādātām izejvielām, materiāliem, pusfabrikātiem, izstrādājumiem un inventāru, kura vērtība nepārsniedz 430 EUR (krājumu izdevumi).