Ja saimnieciskās darbības veicējs krājumu uzskaitei lieto krājumu noliktavas datorprogrammu, krājumu vērtība tiek noteikta, tos izlietojot. Novērtēšanai lieto vai nu FIFO (first in - first out) metodi – tā ir aplūkota 30.06.2016. publikācijā "Kas ir krājumi?", vai arī vidējo svērto izmaksu metodi.