Amortizācija ir pamatlīdzekļu un ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu sākotnējās vērtības pārnešana uz izdevumiem to lietošanas laikā. Uz izdevumiem attiecinātās summas sauc par nolietojumu. Vienkāršā ieraksta grāmatvedībā šiem objektiem nenosaka faktisko lietošanas laiku, bet gan nolietojumu aprēķina likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 13.panta kārtībā.

Kārtojot grāmatvedības uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā, pamatlīdzekļiem un ilgtermiņa nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojumu sāk rēķināt no brīža, kad tos sāk izmantot saimnieciskajā darbībā, bet vienkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmā pamatlīdzekļu nolietojumu rēķina proporcionāli mēnešu skaitam kalendārā gada ietvaros, kuros veikta saimnieciskā darbība, taču ne atbilstoši iegādes datumam.