Pašnodarbinātā pienākumu kārtot grāmatvedību nosaka likums "Par grāmatvedību", jo tas attiecas arī uz fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, kas likumā tiek apzīmētas kā uzņēmums.

Grāmatvedība ir process, kurā hronoloģiski un sistemātiski naudas vienībās tiek reģistrēti finansiāla rakstura darījumi un notikumi, sastādīti pārskati, analizēti un skaidroti minēto darījumu rezultāti.

Hronoloģiskā reģistrācija nozīmē darījumu reģistrāciju tādā kārtībā, kādā tie ir veikti. Piemēram, 25. septembrī pakalpojumu sniedzējam apmaksātais rēķins grāmatvedībā tiek reģistrēts 25.septembrī, bet 29.septembrī budžetā samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) tiek reģistrēts 29.septembrī.

Sistemātiskā reģistrācija nozīmē darījumu reģistrāciju, tos grupējot pēc ekonomiskā satura. Piemēram, atsevišķi tiek reģistrēti saņemtie ieņēmumi un izdevumi, kas saistīti ar to gūšanu.