Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi jeb katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas tā mantas stāvoklī. Šī uzskaite jāveic attiecīgajos grāmatvedības reģistros, kuri var būt sagatavoti papīra formātā vai kārtoti elektroniskā veidā datorā. Piemēram, pašnodarbinātām personām galvenais un daudziem, iespējams, vienīgais grāmatvedības reģistrs ir saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu reģistrācijas žurnāls, kurā tiek reģistrēti visi ar saimniecisko darbību saistītie saņemtie un veiktie maksājumi. 

Ar 17.07.2013. ir spēkā izmaiņas, kas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem un mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem nosaka atšķirīgu žurnālu lietošanu. MUN maksātājiem ir atšķirības ieņēmumu un izdevumu uzskaitē, tāpēc sākumā runāsim par kopīgām žurnālu aizpildīšanas prasībām, bet turpmākajās publikācijās apskatīsim IIN maksātāju un MUN maksātāju ieņēmumu un izdevumu uzskaiti.

Sagatavojot saimnieciskās darbības žurnālu un veicot ierakstus tajā, jānodrošina, lai informācija saglabātos vismaz 10 gadus (Likuma "Par grāmatvedību" 10.pants). Saimnieciskās darbības žurnālu ērti ir kārtot elektroniski, šim nolūkam izmantojot excel datorprogrammu vai arī kādu vienkāršu grāmatvedības uzskaites programmu. Saimnieciskās darbības žurnāla kārtošana (un arī citu grāmatvedības reģistru kārtošana) tikai elektroniski pieļaujama vienīgi gadījumā, ja tiek nodrošināta tā izdruka papīra formā. Taksācijas gada beigās vai agrāk elektroniski sagatavoto saimnieciskās darbības žurnālu izdrukā un cauršuj hronoloģiskā secībā.

Saimnieciskās darbības žurnālu var kārtot arī papīra reģistra veidā, žurnāla lapas numurē no pārskata (taksācijas) gada sākuma augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar pašnodarbinātās personas parakstu un zīmogu, ja tāds ir. Tomēr šādā veidā kārtotiem reģistriem ir daudz trūkumu, salīdzinot ar datorā veiktu uzskaiti, tie ir laikietilpīgi un ir liels kļūdu risks, tādēļ mūsdienās ar roku grāmatvedības reģistri vairs praktiski netiek kārtoti, kaut gan normatīvie akti šādu kārtību paredz.