Ja saimnieciskās darbības veicējam tiek apdrošināta veselība un dzīvība, vai šos izdevumus var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem un kādā apmērā?